Wasilków

Wasilków to miasto w woj. podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Wasilków.
Przez miasto przebiega międzynarodowa linia kolejowa z Warszawy do Sankt Petersburga oraz Droga krajowa nr 18 w kierunku przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej.

Krościenko nad Dunajcem noclegi

Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych o terenie, na którym później powstało miasto i starostwo wasilkowskie pochodzi z 1358 roku. Wtedy to książęta mazowiecki Siemowit III Trojdeniec i litewski Kiejstut zawarli ugodę dotyczącą rozgraniczenia Mazowsza i Litwy.

Pierwsza wzmianka o ostępie Wasilkowo: ” deserta Wasilkowo” czyli puszcza (ostęp) Wasilków pochodzi z 1524 roku. Wtedy to Zygmunt I król Polski i Wielki Książę Litewski nadał swej małżonce Bonie puszcze w północno-wschodniej części Litwy. W tym czasie teren Wasilkowa nie był zamieszkały. Znajdowały się tu tylko „okoły” czyli ogrodzone miejsca służące do polowań. Herb Wasilkowa Przełomową datą jest dzień 8 grudnia 1566 roku, kiedy to król Zygmunt August nadał Wasilkowowi prawa miejskie.

W dwa dni po nadaniu praw miejskich w dniu 10 grudnia 1566 roku król Zygmunt August wydaje przywilej pozwalający na utworzenie parafii katolickiej i wyznacza pięć włók na folwark księżowski, a dziesięć na osadzenie poddanych chłopów.

Ważną datą w historii Wailkowa jest rok 1719, kiedy to unicki arcybiskup Kiszka poświęcił kaplicę nad źródełkiem w Świętej Wodzie. Zapis tego wydarzenia jest najstarszym znanym historykom dokumentem obrazującym dzieje Świętej Wody.

Po III rozbiorze Polski Wasilków zostaje włączony do białostockiego departamentu Nowych Prus Wschodnich,Cerkiew prawosławna św. św. Ap. Piotra i Pawła w Wasilkowie a od 1807 roku na mocy traktatu w Tylży do zaboru rosyjskiego. Władze carskie rozpoczęły akcję rusyfikacyjną.

Góry Świętokrzyskie noclegi

Po I wojnie światowej w listopadzie 1918 roku w mieście czynne były tylko dwie fabryki włókiennicze, zatrudniające 60 – 70 pracowników. W dniu 7 listopada 1921 roku na mocy restryktu wydanego przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Święta Woda przechodzi na rzecz parafii rzymsko-katolickiej. Wasilków w okresie międzywojennym II wojna światowa dla wasilkowian rozpoczęła się w dniu 16 września 1939 roku, kiedy to od strony Jurowiec wkroczyły wojska niemieckie.